Zatwierdź

Ogólne warunki sprzedazy B2B

firmy Supplies24 GmbH, Biberger Straße 93, 82008 Unterhaching, zwanej dalej Sprzedajacym.

§ 1 Uwagi ogólne
§ 2 Zawarcie umowy
§ 3 Zastrzezenie prawa wlasnosci i odstapienie od umowy
§ 4 Pogorszenie sytuacji majatkowej Klienta
§ 5 Zaplata
§ 6 Mozliwosci platnosci i koszty transportu
§ 7 Dostawa
§ 8 Przejscie ryzyka
§ 9 Gwarancja
§ 10 Ograniczenia odpowiedzialnosci
§ 11 Siła wyższa
§ 12 Postanowienia koncowe

 

§ 1 Uwagi ogólne

(1) Ogólne warunki handlowe obowiazuja w niniejszej formie jako porozumienie ramowe równiez w odniesieniu do przyszlych umów z tym samym Klientem bez koniecznosci kazdorazowego informowania o nich przez Sprzedajacego.

(2) Klientami w rozumieniu niniejszych warunków handlowych sa wylacznie osoby fizyczne lub prawne lub spólki osobowe zdolne do czynnosci prawnych, z którymi nawiazano kontakt handlowy i które dzialaja w ramach wykonywanej przez siebie dzialalnosci handlowej lub zawodowej (Przedsiebiorca § 14 kodeksu cywilnego (BGB)), jak równiez osoby prawne prawa publicznego.

Klienci sa zobowiazani do przedstawienia odpowiednich dokumentów poswiadczajacych ich dzialalnosc (np. swiadectwo zarejestrowania dzialalnosci lub pismo firmowe).

(3) Indywidualne warunki umowy maja pierwszenstwo przed tymi ogólnymi warunkami handlowymi. Odmienne, przeciwstawne lub uzupelniajace ogólne warunki handlowe nie sa przedmiotem umowy, chyba ze na ich obowiazywanie wyraznie wyrazono zgode. Niniejsze warunki handlowe obowiazuja równiez w przypadku, gdy Sprzedajacy, znajac sprzeczne lub odmienne od nich warunki Klienta, realizuje bezwarunkowo dostawe.

 

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Oferty Sprzedajacego maja zawsze charakter orientacyjny i nie sa prawnie wiazace, o ile w ofercie nie postanowiono inaczej. Zamówione towary moga nieznacznie róznic sie od towarów przedstawionych w Internecie, katalogach lub innych opisach produktów ze wzgledu na uwarunkowane technicznie mozliwosci przedstawienia, w szczególnosci moga miec miejsce odchylenia kolorystyczne.

(2) Zamówienie moze zostac zlozone przez Klienta na pismie, telefonicznie, droga elektroniczna lub faksem. Zamówienie Klienta stanowi zlozenie wiazacej oferty zawarcia umowy w odniesieniu do zamówionego towaru (lub towarów). Przy zamówieniach droga elektroniczna Sprzedajacy niezwlocznie potwierdzi otrzymanie zamówienia Klienta za posrednictwem poczty elektronicznej.

(3) Sprzedajacy jest uprawniony do przyjecia znajdujacej sie w zamówieniu oferty umowy w ciagu 2 dni roboczych. W przypadku towaru zamówionego droga pocztowa Sprzedajacy jest uprawniony do przyjecia zamówienia w ciagu 10 dni roboczych. Przyjecie ma miejsce takze wtedy, gdy Sprzedajacy dostarczy w tym terminie zamówione towary. Sprzedajacy jest uprawniony do odmowy przyjecia zamówienia bez podania przyczyny.

(4) Zawarcie umowy nastepuje z zastrzezeniem, ze Sprzedajacy moze nie dostarczyc towaru lub dostarczyc go tylko czesciowo, jezeli sam nie otrzymal wlasciwej dostawy lub otrzymal niewlasciwa dostawe. Obowiazuje to jednak tylko wtedy, gdy Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za brak dostawy i z nalezyta starannoscia zawarl z dostawca konkretna transakcje zabezpieczajaca. Sprzedajacy podejmie wszelkie mozliwe do przyjecia wysilki, by pozyskac towar. W przeciwnym razie ekwiwalent pieniezny zostanie niezwlocznie zwrócony. W razie niedostepnosci lub tylko czesciowej dostepnosci towaru Klient zostanie o tym niezwlocznie poinformowany.

(5) Zawarcie umowy nastepuje w jezyku niemieckim.

(6) Sprzedajacy zapisuje tekst umowy, a nastepnie po zawarciu umowy przesyla go Klientowi poczta elektroniczna razem z prawnie obowiazujacymi OWH.

 

§ 3 Zastrzezenie prawa wlasnosci i odstapienie od umowy

(1) Sprzedajacy zastrzega wlasnosc towaru do chwili calkowitej zaplaty wszystkich roszczen z biezacej transakcji handlowej.

(2) W czasie obowiazywania zastrzezenia wlasnosci Klient zobowiazuje sie do ostroznego obchodzenia sie z dostarczonym towarem. Klient jest zobowiazany do ubezpieczenia na wlasny koszt urzadzen technicznych od szkód powstalych na skutek ognia, wody i kradziezy na sume pokrywajaca wartosc nowego przedmiotu. W przypadku szkody Klient odstepuje Sprzedajacemu prawo do roszczen w wysokosci kwoty faktury.

(3) W razie uszkodzenia lub zniszczenia towaru Klient jest zobowiazany do niezwlocznego poinformowania o tym Sprzedajacego na pismie. Obowiazuje to równiez w przypadku konfiskaty lub innej interwencji osób trzecich. Jesli osoba trzecia nie jest w stanie zwrócic Sprzedajacemu sadowych i pozasadowych kosztów pozwu w mysl § 771 kodeksu postepowania cywilnego (ZPO), za powstale koszty odpowiada Klient.

(4) Klient jest uprawniony do sprzedazy towaru w ramach dzialalnosci gospodarczej. Odstepuje on Sprzedawcy wszystkie roszczenia z odsprzedazy towaru w wysokosci kwoty koncowej faktury. Cesja ta obowiazuje niezaleznie od tego, czy nabyta rzecz zostala odsprzedana bez przeróbki czy po przeróbce. Klient pozostaje upowazniony do sciagniecia naleznosci równiez po dokonaniu cesji. Uprawnienie Sprzedajacego do samodzielnego sciagniecia naleznosci pozostaje nienaruszone. Sprzedajacy zobowiazuje sie rezygnacji ze sciagniecia naleznosci, jesli Klient wywiazuje sie z obowiazków platniczych z tytulu uzyskanych wplywów, nie popada w zwloke w platnosciach, a w szczególnosci nie zostanie zlozony wniosek o wszczecie postepowania upadlosciowego lub innego postepowania lub platnosci nie zostana wstrzymane. Jezeli jednak tak sie stanie Sprzedajacy moze zadac, by Klient ujawnil odstapione roszczenia i odpowiednich dluzników, podal wszystkie dane potrzebne do sciagniecia naleznosci, przekazal wszystkie przynalezne dokumenty i poinformowal dluzników (osoby trzecie) o odstapieniu. Jesli Klient ceduje wierzytelnosci w ramach pelnego faktoringu, odstepuje Sprzedajacemu nowe roszczenie wzgledem Faktora.

(5) Sprzedajacy przyjmuje cesje roszczen.

(6) Sprzedajacy zobowiazuje sie do zwolnienia przyslugujacych mu zabezpieczen na zadanie Klienta, jezeli ich wartosc przekracza roszczenia, które maja zostac zabezpieczone, o wiecej niz 10%. Wybór wydawanych zabezpieczen lezy w gestii Sprzedajacego.

 

§ 4 Pogorszenie sytuacji majatkowej Klienta

(1) Jezeli po zawarciu umowy Sprzedajacy uzyska dowody swiadczace o znacznym pogorszeniu sie sytuacji majatkowej Klienta, które wskazuja na zagrozenie terminowej splaty zobowiazan finansowych, Sprzedajacy moze zazadac calkowitej splaty naleznych zobowiazan oraz przyspieszyc splate pozostalych faktur.

(2) W przypadku wszczecia postepowania ukladowego lub postepowania upadlosciowego Sprzedajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy i zadania zwrotu towaru, o ile Klient nie uregulowal calosci lub czesci zobowiazan finansowych. Ewentualne roszczenia odszkodowawcze Sprzedajacego pozostaja nienaruszone. Sprzedajacy jest uprawniony do wykorzystania zwróconego towaru. Odzyskane naleznosci z wykorzystania zwróconego towaru nalezy odliczyc od zobowiazan Klienta z uwzglednieniem odpowiednich kosztów wykorzystania towaru.

 

§ 5 Zaplata

Podana cena jest wiazaca. Ceny podane sa w euro, powiekszone o podatek VAT, bez kosztów wysylki. Oplaty celne i podobne naleznosci ponosi Klient. Podatek VAT jest wykazywany oddzielnie i naliczany zgodnie z obowiazujaca stawka. Obowiazuja ceny aktualne w dniu zawarcia umowy. O ile nie ustalono inaczej obowiazuja ceny EXW.

 

§ 6 Mozliwosci platnosci i koszty transportu

(1) Klient moze uiscic platnosc zgodnie z indywidualnym ustaleniem w formie zaplaty z góry / przelewu, polecenia zaplaty czy na rachunek. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych form platnosci. Nowi klienci moga uiscic platnosc tylko w formie zaplaty z góry.

(2)O ile nie ustalono inaczej, kwote zakupu nalezy uiscic w ciagu 14 dni od zamówienia bez skonta. Po uplywie tego terminu platnosc uznaje sie za opózniona. Klient ponosi w razie opóznienia zaplaty dodatkowy koszt w wysokosci 9 punktów procentowych ponad wysokosc odsetek ustawowych. W razie opóznienia zaplaty Klient zostaje dodatkowo obciazony zryczaltowana kwota w wysokosci 40 euro. Obowiazuje to takze, gdy Klient spóznia sie z zaplata w systemie ratalnym czy z inna platnoscia ratalna. Sprzedajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia wyzszych odsetek za zwloke. Zryczaltowana oplata zgodnie z ust. 4 zostanie zaliczona na poczet roszczenia o odszkodowanie, o ile szkoda ma uzasadnienie w kosztach scigania na drodze prawnej. W stosunku do kupców nie narusza to prawa Sprzedajacego do naliczenia oprocentowania kupieckiego (§ 353 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB)).

(3) Klient ma prawo do rozliczenia naleznosci tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne jest prawomocnie zasadzone, uznane lub nie jest zakwestionowane przez Sprzedajacego. Prawo Kupujacego do rozliczenia z roszczeniami umownymi lub innymi roszczeniami z tytulu nawiazania nowych stosunków handlowych lub wykonania niniejszej umowy pozostaja przy tym nienaruszone. Klient moze wykonac prawo do zachowania cudzej rzeczy tylko wtedy, gdy jego roszczenie wzajemne polega na tym samym stosunku umownym.

(4) Sprzedajacy dostarcza towar za oplata do swoich pomieszczen handlowych lub bezposrednio do Klienta. Klient zostanie nastepnie poinformowany o rodzaju dostawy i wysokosci kosztów dostawy.

 

§ 7 Dostawa

(1) Sprzedajacy dostarcza towar wylacznie do Polska. Wysylka do innych krajów jest mozliwa po wczesniejszym ustaleniu.

(2) O ile nie zostalo inaczej ustalone, Sprzedajacy wybiera rodzaj transportu i firme transportowa na zasadzie slusznosci.

(3) Sprzedajacy jest zobowiazany do terminowej i przepisowej dostawy towaru do firmy transportowej i nie jest odpowiedzialny za opóznienia spowodowane przez firme transportowa.

(4) Sprzedajacy dostarczy towar najpózniej w terminie ustalonym z Klientem lub wynikajacym z oferty (dzien przekazania towaru przez Sprzedawce firmie wysylkowej) do Klienta lub w przypadku dropshippingu do klienta koncowego, przy czym termin ten obowiazuje tylko w przyblizeniu i moze zostac przekroczony o jeden dzien roboczy. Jesli nie ustalono terminu dostawy lub nie zostal on podany na stronie internetowej, towar znajdujacy sie w zapasie lub oznaczony na stronie internetowej jako towar „na stanie” zostanie wyslany w ciagu jednego dnia roboczego (zgodnie z ust. 5 dopuszczalnej sprzedazy). Okres realizacji terminu dostawy rozpoczyna sie przy dostawie platnej z góry najpózniej dzien po wplynieciu calkowitej kwoty zakupu, a w przypadku wszystkich innych rodzajów platnosci w dniu zawarcia umowy.

(5) Jesli towar w momencie zlozenia oferty znajduje sie w zapasie lub przy zamówieniu oznaczony jest na stronie internetowej jako towar „na stanie” i zostala z Klientem ustalona platnosc z góry, Sprzedajacy rezerwuje towar na magazynie na czas pieciu dni roboczych od momentu przyjecia oferty. Jesli w tym czasie Sprzedajacy nie otrzyma platnosci jest uprawniony do sprzedazy tego towaru. W tym przypadku dostawa odbywa sie w terminie, o którym mowa w ust. 4, w zaleznosci od dostepnosci towaru. W innym przypadku obowiazuje jako ustalony termin trzech tygodni od wplyniecia platnosci, o ile towar moze zostac dostarczony przez dostawce. Zobowiazanie do realizacji dostawy
oblozone jest zastrzezeniem pelnych
poprawnych dostaw ze strony naszych
dostawców zgodnie z § 2 ust. 4.

(6) Jesli w momencie zamówienia towar nie moze zostac terminowo dostarczony Sprzedajacy poinformuje o tym niezwlocznie Klienta i przekaze mu przewidywany termin dostawy. Zobowiazanie do realizacji dostawy oblozone jest zastrzezeniem pelnych poprawnych dostaw ze strony naszych dostawców zgodnie z § 2 ust. 4.

(7) Sprzedajacy ma prawo do dostaw czesciowych, o ile czesciowa dostawa moze byc uznana za zgodna z interesem Klienta. Klient nie ponosi zadnych dodatkowych kosztów.

(8) Dostawa przez firme spedycyjna jest realizowana do krawedzi chodnika lub do rampy. Klient musi poinformowac Sprzedajacego przed zawarciem umowy lub najpózniej w odpowiednim momencie przed dostawa o szczególnych wymaganiach dotyczacych dostawy np. czasie dostawy, ograniczeniach co do wysokosci pojazdu, maksymalnej dlugosci pojazdu, dostawie z winda lub maksymalnej wysokosci palet.

 

§ 8 Przejscie ryzyka

(1) Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia stanu sprzedanego towaru przechodzi na Klienta z chwila przekazania, przy sprzedazy wysylkowej z wydaniem towaru spedytorowi, przewoznikowi lub innej osobie albo instytucji, której zadaniem jest wykonanie dostawy.

(2) Przejscie uznaje sie za dokonane, nawet jesli Klient zalega z odbiorem. W przypadku opóznienia odbioru przez Klienta Sprzedajacy jest uprawniony do zadania pokrycia kosztów dodatkowych, które poniósl na skutek niezrealizowanej oferty, przechowywania i ochrony przedmiotów przeznaczonych do dostarczenia.

(3) O ile Klient nie spowodowal opóznienia, Sprzedajacy odstepuje na jego rzecz wszystkie roszczenia wzgledem spedytora lub przewoznika.

 

§ 9 Gwarancja

(1) Dostarczone towary moga nieznacznie róznic sie od towarów przedstawionych w Internecie, katalogach lub innych opisach produktów. Patrz § 2 ust. 1 niniejszych ogólnych warunków handlowych.

(2) Odbiorca jest zobowiazany do bezzwlocznego sprawdzenia jakosci i ilosci towaru i zgloszenia Sprzedajacemu w ciagu dwóch tygodni od otrzymania towaru widocznych wad. W przeciwnym razie reklamacja objeta gwarancja nie zostanie uznana. Do zachowania terminu wystarczy wyslanie wzglednie powiadomienie przed uplywem terminu. Klient musi przedstawic dowody wymagane przy wszelkich roszczeniach, szczególnie w przypadku wady, czasu wykrycia wady i terminowosci zlozenia reklamacji. W odniesieniu do kupców obowiazuje § 377 niemieckiego kodeksu handlowego (HGB).

(3) W celu usuniecia szkody Sprzedajacy zobowiazuje sie zgodnie z wlasnym wyborem do swiadczenia uzupelniajacego, usuniecia wady lub dostawy zastepczej. Kompensata daremnych kosztów w ramach § 284 kodeksu cywilnego (BGB) jest wykluczona.

(4) W przypadku drobnych wad Klientowi nie przysluguje — z uwzglednieniem interesów obu stron — prawo do odstapienia od umowy. Jezeli Klient wybierze odszkodowanie zamiast swiadczenia, obowiazuja ograniczenia odpowiedzialnosci zgodnie z § 10 ust. 1 niniejszych OWH.

(5) Podstawa odpowiedzialnosci Sprzedajacego z tytulu wad towaru jest przede wszystkim umowa dotyczaca wlasciwosci towaru. Opis produktu (równiez producenta) okresla wlasciwosci towaru i obowiazuje, gdy zostal przedstawiony Klientowi przed zamówieniem i zostal wlaczony do umowy w taki sam sposób jak te OWH, o ile nie ustalono inaczej.

O ile wlasciwosci towaru nie zostaly uzgodnione, nalezy ocenic na podstawie regulacji ustawowych, czy mamy do czynienia z wada czy nie (§ 434 ust. 1 zdanie 2 i 3 kodeksu cywilnego (BGB)). Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za publiczne wystapienia producenta lub osób trzecich (np. wypowiedzi reklamowe). Obowiazuje to równiez w przypadku, gdy Sprzedajacy jest producentem produktu.

(6) Termin gwarancji wynosi w odróznieniu od regulacji prawnych rok od momentu dostawy towaru. Termin gwarancji rozpoczyna sie w momencie przejecia odpowiedzialnosci zgodnie z § 8. Jednoroczny termin gwarancji nie obowiazuje, gdy Sprzedajacemu mozna zarzucic powazne zawinienie, ponadto nie obowiazuje w przypadku zawinionego przez Sprzedajacego uszczerbku na zdrowiu i ciele oraz w razie utraty zycia przez Klienta, w przypadku gwarancji oraz w przypadku regresu z dostawy zgodnie z §§ 478, 479 kodeksu cywilnego (BGB). Odpowiedzialnosc Sprzedajacego z tytulu odpowiedzialnosci produktowej pozostaje nienaruszona.

(7) Sprzedajacy nie udziela klientowi zadnych gwarancji w rozumieniu przepisów prawa, o ile wyraznie nie uzgodniono inaczej. Nie narusza to w zaden sposób gwarancji producenta.

 

§ 10 Ograniczenia odpowiedzialnosci

(1) W przypadku lekkich zaniedban w wykonywaniu obowiazków odpowiedzialnosc ogranicza sie stosownie do rodzaju towaru do przewidywalnej, typowej dla umowy, bezposredniej, przecietnej szkody. Dotyczy to takze lekkich zaniedban w wykonywaniu obowiazków przez prawnych przedstawicieli Sprzedajacego lub osób udzielajacych mu pomocy w realizacji swiadczenia. Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za lekkie naruszenie nieistotnych obowiazków wynikajacych z umowy. Sprzedajacy ponosi natomiast odpowiedzialnosc za naruszenie waznych dla umowy pozycji prawnych Klienta. Wazne dla umowy pozycje prawne Klienta to takie, które umowa ma zagwarantowac Klientowi zgodnie z trescia i celem umowy. Sprzedajacy ponosi ponadto odpowiedzialnosc za naruszenie zobowiazan, których spelnienie umozliwia w ogóle prawidlowe wykonanie umowy, a Klient moze miec zaufanie co do ich spelnienia.

(2) Powyzsze ograniczenia odpowiedzialnosci nie dotycza roszczen Klienta z tytulu gwarancji i/lub z tytulu odpowiedzialnosci produktowej. Ponadto, ograniczenia odpowiedzialnosci nie obowiazuja w przypadku podstepu, w razie naruszenia waznych dla umowy obowiazków oraz w razie zawinionych przez Sprzedajacego obrazen ciala, uszczerbku na zdrowiu wzglednie smierci Klienta.

(3) W przypadku naruszenia obowiazków, które nie stanowi wady, Klient moze tylko odstapic od umowy lub wypowiedziec umowe, jezeli Sprzedajacy odpowiada za naruszenie obowiazków. Swobodne prawo do wypowiedzenia przez Kupujacego (w szczególnosci zgodnie z §§ 651, 649 kodeksu cywilnego (BGB)) jest wykluczone. W pozostalej czesci obowiazuja ustawowe warunki i skutki prawne.

(4) Sprzedawca odpowiada tylko za tresci opublikowane na wlasnej stronie internetowej. Jezeli za pomoca odsylaczy umozliwiony jest dostep do innych stron internetowych, Sprzedajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarte tam obce tresci. Sprzedajacy odcina sie od tych tresci. Jesli Sprzedajacy otrzyma informacje o zewnetrznych stronach zawierajacych tresci niezgodne z prawem, niezwlocznie zablokuje dostep do tych stron w stopniu, w jakim jest to technicznie mozliwe i uzasadnione.

 

§ 11 Siła wyższa

(1) Jeżeli Sprzedający nie może świadczyć swoich usług lub nie może ich wykonać w odpowiednim czasie z powodu działania siły wyższej, Sprzedający jest uprawniony do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania przeszkody.

(2) Za siłę wyższą uważa się wszystkie zdarzenia, które są lub były nieprzewidywalne dla Sprzedającego lub – nawet jeśli były przewidywalne – są lub były poza kontrolą Sprzedającego i Sprzedający nie może lub nie mógł zapobiec ich wpływowi na wykonanie umowy mimo podjęcia rozsądnych starań.

(3) Jeżeli z powodu opóźnienia Klient może spodziewać się braku odbioru usługi (dostawy), może on odstąpić od umowy poprzez złożenie sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia w formie tekstowej (list, faks, e-mail).

(4) Dodatkowo Sprzedający i Klient są uprawieni w ciągu miesiąca od momentu wystąpienia siły wyższej do odstąpienia od umowy, o ile działanie to utrzymuje się do tego czasu, poprzez złożenie sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia w formie tekstowej (list, faks, e-mail). W przypadku takiego odstąpienia oprócz roszczeń wynikających z §§ 346 i kolejnych niem. Kodeksu Cywilnego, dotyczących w szczególności zwrotu już otrzymanych świadczeń, wykluczone są jakiekolwiek inne roszczenia wobec drugiej strony.

(5) Powyższe ustępy stosuje się odpowiednio również do innych zdarzeń, których nie można było przewidzieć z powodu koronawirusa w momencie zawierania umowy (np. trudności z zaopatrzeniem w materiały lub energię, opóźnienia w transporcie, niedobór pracowników, energii lub surowców albo działania urzędowe lub brak dostaw lub terminowej dostawy ze strony dostawców), za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 12 Postanowienia koncowe

(1) Obowiazuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wylaczeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Miedzynarodowej Sprzedazy Towarów.

(2) Jesli Klient jest przedsiebiorca, osoba prawna prawa publicznego lub odrebnym majatkiem publicznoprawnym, wylacznym sadem wlasciwym dla rozpatrywania sporów wynikajacych z niniejszej umowy jest sad wlasciwy dla siedziby Sprzedajacego, o ile nie podano wylacznego sadu wlasciwego. Sprzedajacy ma jednak prawo do pozwania przedsiebiorcy w jego miejscu zamieszkania lub przed sadem wlasciwym dla siedziby jego firmy.